Mestský úrad – zadanie

ZADANIE

Lokalita Mestského úradu sa v rámci urbanistickej štruktúry nachádza priamo v historickom a významovom centre mesta. Súčasný objekt MsÚ však po architektonickej a technickej stránke nespĺňa požiadavky naň kladené.

Požiadavky vyhlasovateľa súťaže sú:
– príjemné pracovné prostredie pre zamestnancov úradu,
– kvalita priestorov pre verejnosť (interiérových aj exteriérových) zodpovedajúca účelu ich využitia
– primerané urbanistické zakomponovanie objektu do okolitej štruktúry.
Vyhlasovateľ odporúča maximálnu výšku zastavanosti 2 nadzemné podlažia + podkrovie. Od súťažných návrhov sa očakáva riešenie toho, ktoré z existujúcich budov zachovať a zrekonštruovať a ktoré zbúrať tak aby nový komplex čo najlepšie vyhovoval požiadavkám vyhlasovateľa.

PREDPOKLADANÉ NÁKLADY
Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby Mestského úradu s úpravou priľahlých priestorov sú 800 000 € bez DPH.

STAVEBNÝ PROGRAM
Stavebný program nie je záväzný ale odporúčajúci. Bol zostavený na základe stretnutí poslancov zastupiteľstva a zamestnancov MsÚ. Pri výraznom odklonení od tohto programu je vítaná argumentácia zmien.

1. Mestský úrad
– 9 nepriechodných kancelárií:
– matrika – najbližší kontakt s obyvateľmi (12m2)
– učtáreň dane – najbližší kontakt s obyvateľmi (12m2)
– učtáreň mzdy (12m2)
– investičný referent (12m2)
– referent starostlivosti o ŽP (12m2)
– kultúrny referent (12m2)
– sekretariát s podateľňou – priamy prístup k prednostovi MsÚ a primátorovi, možnosť prípravy jednoduchého občerstvenia (kuchynský pult) + sklad kancelárskych potrieb (20m2)
– prednosta MsÚ – väčšia kancelária (20m2)
– primátor – najväčšia kancelária s miestom pre konferenčný stôl (40 m2)
– pozn.: 9 stálych zamestnancov MsÚ v súčasnosti zdieľa niekoľko priechodných kancelárií, tento stav zamestnancom nevyhovuje a pri vytváraní nového MsÚ by uprednostnili samostatné nepriechodné miestnosti kancelárií
– malá zasadacia a rokovacia miestnosť – kapacita: rokovanie komisií – cca. 10 ľudí, myslená aj ako priestorová rezerva pre kancelárie v prípade zvyšovania počtu zamestnancov MsÚ (20 m2)
– veľká zasadacia a rokovacia miestnosť pre mestské zastupiteľstvo – kapacita: 15 rokujúcich ľudí za “okrúhlym“ stolom a miesto pre cca. 10 prísediacich občanov (min. 40 m2)
– sobášna miestnosť – s možnosťou usporiadania prednášok, recepcií, kapacita: min. 40 sediacich ľudí (50 m2)
– veľká zasadačka a sobášna miestnosť nebudú využívané naraz, preto je na zvážení súťažiacich možnosť zlúčenia týchto funkcií do jedného priestoru s variabilným usporiadaním zariadenia
– mestský archív – (25 m2)
– zázemie úradu:
– kuchynka s jedálenským kútom pre potreby zamestnancov – vhodné umiestnenie v blízkosti sobášnej miestnosti s možnosťou využitia ako zázemia cateringu (napr. v prípade konania recepcií) (15 m2)
– hygienické zázemie pre zamestnancov – WC, miestnosť pre upratovačku
– kotolňa – miestnosť pre TZB
– technická miestnosť – server (klimatizácia) spolu s telefonickou ústredňou a rozhlasom, miesto pre vyhlasovanie správ, miesto pre sledovanie mestského kamerového systému – možnosť samostatného prístupu (15 m2)
– priestory pre pracovníkov upratujúcich mesto – možnosť samostatného prístupu, kapacita: 8 zamestnancov – spoločná šatňa, hygiena ženy (WC, sprcha), hygiena muži (WC, sprcha) (20 m2)

2. Technické zázemie údržby mesta (sklady a garáže)
– sklad CO (civilnej ochrany) – (40 m2)
– sklady (smetné nádoby, náradie, pivné sety, kotliny, stánky na vianočné trhy a príležitostné akcie, dopravné značky, súpisné čísla, koše do vsakovačiek) – odporúčané je rozdelenie na viacero priestorov (spolu cca. 40 m2)
– garáž(e) – 2 osobné autá
– garáž pre zariadenia na údržbu mesta – fukár, zametač, kosačka (15 m2)
– priestor pre bicykle zamestnancov (cca. 5 kusov)

3. Mestská knižnica
– presun Mestskej knižnice zo súčasných priestorov v Materskej škole
– samostatná funkcia – prevádzka nezávislá na prevádzke MsÚ
– 1 zamestnanec
– v knižnici sa v súčasnosti nachádza približne 13 000 zväzkov s priemerný ročným prírastkom 330 zväzkov
– priestor voľného výberu:
– kapacita regálov pre celý knižný fond
– 3 miesta pre prácu s počítačom
– min. 10 miest na sedenie a čítanie
– možnosť usporiadania besedy – v knižnici sa pravidelne organizujú besedy pre deti z materskej a základnej školy (30 – 70 detí)
– 1xWC, sklad
– priestory Mestskej knižnice majú momentálne úžitkovú plochu 110m2 , táto plocha je pre súčasný stav vyhovujúca

4. Verejné priestranstvo v okolí MsÚ
– úprava priestranstva pred MsÚ v tesnom kontakte dopravnej križovatky
– dôraz napojenia z Námestia sv. Ignáca

5. Parkovanie
– parkoviská – pre zamestnancov a verejnosť (optimálny počet 8-10 parkovacích miest)