Mestský úrad – úvod

Mesto Leopoldov vyhlasuje architektonickú súťaž na budovu mestského úradu

Slovo primátora
Leopoldov má 4130 obyvateľov, no nie je okresným mestom. Je železničným uzlom. V bývalej protitureckej pevnosti s pôdorysom hviezdy sídli najväčšia väznica na Slovensku. V pomerne veľkej miere je tu prítomný chemický priemysel. Za mesto bol vyhlásený pomerne nedávno, v roku 1971.
Predtým sa hovorilo o Leopoldove ako o Mestečku. Nebolo to ani mesto, ani dedina, niečo medzi tým. Pred ôsmimi rokmi, keď som sa stal primátorom tohto mesta, som si dal pred seba cieľ, s ktorým sa postupne stotožnili aj páni poslanci a poslankyne: vytvoriť z Leopoldova mesto, nielen de iure, ale aj de facto. Čiže aby malo atribúty, ktoré k mestu naozaj patria. Preto sme sa rozhodli vytvoriť tri centrá, ktoré sú v meste známe a kde chodí najviac ľudí: predstaničný priestor, športovo-spoločensko-kultúrne centrum pri štadiónoch a námestie v centre Leopoldova.

Do konceptu mestskejšieho výrazu Leopoldova však nezapadá budova mestského úradu. Je v starej asi storočnej budove. Sú to nevyhovujúce priestory, nielen zo zdravotechnického pohľadu, ale aj po stránke estetickej, architektonickej a priestorovej.

Mestské zastupiteľstvo niekoľkokrát prerokúvalo otázku, čo s budovou úradu. Napokon poslanci schválili súťaž návrhov a 800 000 eur z rozpočtu mesta na realizáciu.

Mesto dáva súťažiacim k dispozícii celý priestor, nielen pod, ale aj medzi súčasnými budovami. Boli by sme radi keby boli v návrhoch zohľadnené a využité tie priestory súčasného úradu, ktoré spĺňajú kritériá potrebné pre ďalšie zotrvanie. Chceli by sme postaviť objekt, ktorý zodpovedá po architektonickej stránke 21. storočiu, chceme postaviť objekt, ktorý bude tvoriť s novovybudovaným námestím určitý celok a bude jeho modernou súčasťou.

Boli by sme radi, aby výsledkom tejto súťaže návrhov boli také návrhy a neskôr aj samotný víťazný projekt, na ktorý budú hrdí nielen občania Leopoldova, ale aj samotní súťažiaci a členovia komisie, ktorá bude tieto návrhy posudzovať. A prajem preto všetkým, ktorí sa zúčastnia súťaže návrhov veľa invencie a dobrých nápadov.

JUDr. Milan Gavorník, primátor Leopoldova

Slovo architekta
Vonkajší obraz Leopoldova vytvára hlavne železničná stanica, ktorá je frekventovanou križovatkou s celoslovenským významom a protiturecká pevnosť zo 17. storočia, v ktorej je dnes známa väznica. Obe tieto stavby tu boli oveľa skôr, než bol Leopoldov v sedemdesiatych rokoch vyhlásený za mesto. Súbor budov, ktorý dnes slúži ako mestský úrad, je v tomto obraze nevýrazný, v podstate sa v ňom nenachádza. Pomaly prestáva spĺňať technické a prevádzkové požiadavky. Potreba naplniť ich, buďto rekonštrukciou existujúcich budov alebo ich nahradením novou budovou, znamená šancu naplniť zároveň aj požiadavky spoločenské a architektonické. Nastala možnosť mať vysoké ambície a pokúsiť sa vytvoriť nové hodnoty a tak potvrdiť snahu o stále zvyšovanie úrovne kultúrnosti mesta a potvrdiť to, že Leopoldov je malým, ale plnohodnotným mestom.

V krátkej histórii Slovenskej republiky vzniklo iba zopár nových mestských úradov. Neexistuje overená vízia toho, aký architektonický výraz má takáto demokratická samosprávna inštitúcia mať.

Ako sa líši mestský úrad postavený dnes od tých, ktoré boli postavené v 20. storočí?
Akými prostriedkami má vyjadrovať svoju spoločenskú dôležitosť?
Nakoľko musí byť formálny a nakoľko smie byť civilný?
Aká má byť miera jeho dominancie v rámci námestia a voči neďalekému kostolu?

Mestský úrad musí budiť dôveru.
Musí používať výrazové prostriedky, ktoré sú všeobecne zrozumiteľné a akceptovateľné.
Budova dáva tvár moci, ktorá v nej sídli vďaka mandátu od občanov vykonávať ich vôľu.
Budova sa stane jednou z najdôležitejších v meste.
Cieľom súťaže je získanie riešenia, ktoré umožní vznik adekvátnej a reálnej stavby.
Veríme, že sa bude rozhodovať medzi návrhmi, ktoré budú poskytovať viac než to, že splnia základné
požiadavky lokalitného programu na veľkosti plôch vnútorných priestorov a ich programové väzby. Očakávame, že sa bude rozhodovať medzi návrhmi, ktoré k tomu pridajú ešte niečo viac.

20-21 architekti, konzultant súťažných podmienok a spracovateľ súťažných podkladov