Mestsky úrad – organizačné informácie

Verejný obstarávateľ:
Názov: Mesto Leopoldov
Sídlo: Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
IČO: 00312703
Štatutárny záupca: Mgr. Terézia Kavuliaková, primátorka
www.leopoldov.sk

Spracovateľ investičného zámeru:
Názov: 2021 s.r.o.
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko
E-mail: 19@2021.sk
www.2021.sk

Koordinátor výberového konania:
Ing. arch. Ondrej Marko
Tel: +421 910 138 884
E-mail: ondrej.marko@2021.sk