Nový park – Zámer

Zámerom mesta Leopoldov je revitalizácia verejného priestoru v centre mesta – bývalého cintorína, ktorý je dlhý cca.110m a široký 35 až 50m. Chodník, ktorý vedie jeho stredom, je obkolesený mohutnou lipovou alejou a ukrýva zatiaľ nenaplnený potenciál byť významnou spojnicou v rámci mestskej štruktúry. Predmetné územie dnes nie je pre obyvateľov mesta dostatočne príťažlivé na to, aby tu trávili čas. Aj to sú dôvody, prečo sa z tohto priestoru stal v súčasnosti minimálne využívaný a tým pádom trochu zanedbaný verejný park s občasnými problémami s vandalizmom.

V rámci mesta existuje dopyt po priestore komplexne vybaveného a bezpečného detského ihriska. Zopár prvkov detského ihriska sa nachádza v zrekonštruovanom parku na námestí sv. Ignáca, ten má ale pre toto využitie svoje limity – je príliš otvorený, susedí s frekventovanou cestou bez oplotenia. Na základe tohto sa mestské zastupiteľstvo rozhodlo vybudovať park s detským ihriskom v rámci lokality starého cintorína. Predstavou mesta je zatraktívniť tento priestor spôsobom, ktorý by zvýšil jeho návštevnosť a umožnil tu tak aktívne tráviť čas najmä deťom a mládeži, ale aj ostatným obyvateľom a návštevníkom mesta.

V rámci návrhu budovy nového mestského úradu a mestskej knižnice na parcele neďaleko sa ráta so živším prepojením priestoru medzi budúcou budovou úradu a knižnice s Rázusovou ulicou, ktorá nadväzuje na vstup do priestoru parku z východnej strany.

Riešené územie tvorí parcela č. 529 s plochou 4770m2. Výška predpokladanej celkovej investície je maximálne 200 000€ s DPH. Mesto uvažuje s rozdelením investície na dve fázy, čo je nutné zohľadniť v návrhu a projektovej dokumentácii:
– 1. fáza, rok 2017 – kostra parku + základné prvky s predpokladanou investíciou 100 000€ s DPH
– 2. fáza, rok 2018 – ostatná časť projektu s predpokladanou investíciou 100 000€ s DPH

námety z diskusií na stretnutiach mestského zastupiteľstva a komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia:
– umiestnenie altánku, fontány, umeleckých diel
– rozšírenie súčasného úzkeho uličného profilu priľahlej Rázusovej ulice z východnej strany areálu 3
– vytvorenie verejného parkovania z východnej strany areálu – pri vytvorení príťažlivého detského ihriska je očakávaná vyššia návštevnosť nielen obyvateľmi Leopoldova
– návrh režimu prevádzky – stále prístupný priestor alebo na noc uzavretý (pre obavu z vandalizmu a bezpečnosti)
– prehodnotenie súčasného oplotenia areálu v kontakte s okolitými záhradami a ulicami (vzhľadom na jeho technický stav)
– vzhľadom na rozdielnosť pôvodnej a plánovanej funkcie priestoru je potrebné zvážiť umiestnenie existujúcich umeleckých prvkov (kríže, sochy, náhrobky) v rámci areálu – v prípade potreby má mesto možnosť presunúť tieto prvky do areálu súčasného cintorína.