Nový park – výzva

Mesto Leopoldov vyzýva k predloženiu ponuky vo verejnom obstarávaní s názvom „Projektová dokumentácia – Nový park v Leopoldove“ (premena starého cintorína na park s detským ihriskom).

Účelom je nájsť čo najlepšie kvalifikovaného spracovateľa projektovej dokumentácie pre revitalizáciu tohoto verejného priestranstva. Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, nie je jej zadávanie súťažou návrhov podľa ustanovení Zákona o verejnom obstarávaní, keďže vzhľadom na pomer predpokladanej hodnoty zákazky a výšky nákladov na prípravu súťaže návrhov by bol tento spôsob zadávania nehospodárny. Vyhlasovateľ sa snaží o zadanie zákazky najvhodnejšiemu uchádzačovi na základe kombinácie
hodnotenia komplexnej architektonickej kvality a ceny prostredníctvom procesu, ktorý spočíva v porovnaní ponukových cien, referencií a prístupov v 1.kole, a následne predložených ponúk od troch vyzvaných uchádzačov v 2.kole.

V 1. kole uchádzači predložia ponuky, ktoré budú obsahovať ponukovú cenu, aspoň jednu relevantnú referenciu a krátky motivačný list v ktorom vysvetlia, ako by pristupovali k návrhu. Komisia po ich posúdení vyberie troch uchádzačov, ktorí budú vyzvaní do druhého kola. Jedným z vybraných sa môže stať uchádzač, ktorý nepredložil referenčný projekt v požadovanom rozsahu. Cieľom tohto kroku je umožniť účasť aj začínajúcim architektom.

V 2. kole uchádzači predložia koncepčné štúdie, ktoré osobne predstavia pred komisiou a poslancami mestského zastupiteľstva. Následne komisia rozhodne o poradí ponúk. Uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste, bude vyzvaný na uzavretie zmluvy o dodávke nadväzujúcej zákazky. Účasť v 2. kole je honorovaná sumou 1500 eur vrátane DPH.