Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum – zadanie


Zadanie
Mesto momentálne nedisponuje priestormi vhodnými pre konanie sa kultúrnych akcií. Z viacerých budov v Leopoldove, v ktorých sa v minulosti takéto akcie zvykli konať, je práve kino z hľadiska polohy a vlastníctva mestom najvhodnejším na prestavanie na kultúrne centrum.

Kultúrne centrum v našom prípade znamená budovu, ktorá je pripravená komfortne zastrešiť široké spektrum kultúrnych akcii – od koncertu hudby cez premietanie filmov, divadlo, po ples. Tomu v súčasnosti bráni najmä príliš rigidná konfigurácia sály, ktorá je uspôsobená výhradne pre premietanie filmov. Pri vstupe do nej sa nachádza stupňovité hľadisko s pevne vstavanými sedadlami, podlaha pod ním je tiež v sklone. Pred plátnom sa nachádza pevné pódium. Zámerom vyhlasovateľa je úprava sály na multifunkčný, programovo neutrálnejší priestor, ktorý je možné prispôsobiť na mieru potrebám konkrétnych akcií.

Okrem veľkých kultúrnych akcií, kedy sa bude využívať plný potenciál foyer, sály a priľahlých obslužných priestorov, sú súčasťou programu aj priestory, ktoré budú umožňovať každodennú pravidelnú prevádzku komornejších aktivít pre rôzne záujmové skupiny občanov. Budú tu dve klubovne, ktoré umožnia stretávanie sa rôznych voľnočasových skupín (dôchodcovský klub, besedy, cestovateľské prednášky, výtvarný krúžok, skauti ….) a posilňovňa. Je možné tiež uvažovať s prípadnou priestorovou rezervou formou nadstavby vstupnej budovy/prístavby s podobným charakterom využitia.

Okrem prestavby samotného objektu kina je zámerom aj úprava priľahlých exteriérových priestorov (smerom k Piešťanskej ceste a tiež smerom k železničnej trati) s ambíciou začleniť túto lokalitu medzi kvalitné verejné priestory v rámci mesta.

Riešené územie
Riešené územie leží na Piešťanskej ceste, s dobrou dostupnosťou z centra mesta aj železničnej stanice, pri železničnom priecestí trasy Leopoldov – Nitra. Okrem samotnej budovy bývalého kina riešené územie zahŕňa aj okolité exteriérové priestory.

História objektu kina
Počiatky kina siahajú do roku 1932, keď na dnešnej Piešťanskej ceste začal Jozef Konárik s výstavbou budovy. V roku 1948 sa so zmenou politických pomerov v krajine zmenilo aj súkromné kino Edison na štátne kino Osveta. Rozpätie rokov môžeme 1948 – 1989 nazvať rozkvetom verejných projekcií filmov v Leopoldove. Väčšina kultúrnych podujatí bola v tom čase organizovaná práve v priestoroch kina.

V marci 1958 sa začala jedna z viacerých prestavieb kina. Zlepšila sa vnútorná úprava, premietacie kabíny, boli vybudované nové toalety a vestibul, opravilo sa vykurovanie aj vnútorné zariadenie, spád sedadiel a premietacia plocha. Týmito úpravami museli byť však zrušené pôvodné lóže a počet miest sa zo 716 znížil na 364.

Od roku 1978 bolo kino pod správou mestského osvetového strediska. Po roku 1989 v rámci reštitúcií prešlo kino opäť do vlastníctva dedičov pôvodného majiteľa. Majiteľka Zdena Bílá ho aj s priľahlým pozemkom ponúkla Mestskému úradu Leopoldov, ktorý sa rozhodol kino kúpiť. Sumu 2 000 000 Sk vedenie mesta majiteľke vyplácalo v splátkach do konca roku 1997. Už v roku 1996 sa začalo s rekonštrukciou priestorov, ktoré mali slúžiť pre kultúrno-spoločenské účely. V tomto období však už záujem o premietanie postupne klesal.

V roku 2001 boli v kine vytvorené priestory pre klub dôchodcov, reálny záujem však nenaplnil očakávania, aj záujem o filmové predstavenia v kinách sa pomaly vytrácal. V zložitých podmienkach sa ešte do 14. 9. 2001 filmy v Leopoldove premietali, no iba raz do týždňa. Nepodarilo sa udržať ani tradíciu premietania, nieto ešte jeho rentabilitu. Mestský úrad Leopoldov preto musel premietanie zastaviť a kino doteraz slúži iba väčším príležitostným zhromaždeniam obyvateľov, časť priestorov využívajú podnikatelia na ojedinelé aktivity a v suteréne i za premietacím plátnom skúšajú miestne amatérske hudobné kapely. (zdroj: http://www.leopoldov.sk/kulturne-stanky.phtml?id3=13751, skrátené)

Stavebný program
Stavebný program nie je záväzný ale odporúčajúci. Bol zostavený na základe stretnutí poslancov mestského zastupiteľstva. Pri výraznom odklonení od tohto programu je nutná argumentácia zmien.

Súčasný objekt kina disponuje priestormi v suteréne a dvoch nadzemných podlažiach. Vyhlasovateľ predpokladá s prispôsobením týchto priestorov pre konanie rôznych aktivít:

Foyer:
– vstupná hala so šatňou, wc pre návštevníkov, priestor pre príležitostný bufet (fungujúci v čase konania väčších kultúrnych akcií)

Multifunkčná sála:
– súčasný stav je potrebné stavebne prispôsobiť (vytvoriť rovnú podlahu) pre dosiahnutie multifunkčnosti priestoru sály (koncert, divadlo, ples, tanečná zábava, beseda, svadobná hostina, atď.)
– skladateľné javisko – podľa uváženia účastníka
– sklad nábytku
– javisko s možnosťou premietania, divadla, umiestnenia opony
– zázemie javiska: šatne pre účinkujúcich (hygiena – wc, sprcha), sklad pódiovej techniky
– zázemie pre catering v prípade potreby, sklad s chladničkou

Kultúrne/volnočasové centrum:
– kancelária kultúrneho centra a centra voľného času (16m2)
– 2 klubovne – miestnosti pre konanie menších besied/kurzov pre cca. 30 ľudí (cca. veľkosť školskej triedy – 2x50m2) so spoločným zázemím, kuchynkou
– prípadná priestorová rezerva pre volnočasové centrum – mesto predbežne uvažovalo s nadstavbou súčasnej vstupnej budovy, ale konkrétna forma riešenia sa ponecháva na účastníkoch (cca. 100 – 140 m2)

Posilňovňa:
– posilňovňa so zázemím (šatne, hygiena – sprchy, wc) – nezávislá prevádzka v prenájme – samostatný vstup (100-120m2)

Zázemie:
– schodisko a komunikácie
– technické miestnosti, kotolňa (vykurovacie médium – plyn), sklady

Exteriér:
– rozptylový priestor pred vstupom
– parkovanie – vďaka dobrej pešej a cyklistickej dostupnosti v rámci mesta sa uvažuje s redukovaným počtom parkovacích miest vytvorených na riešenom území. Pri kapacite 230 divákov je v súlade s výpočtom dopravného inžiniera potrebných 66 parkovacích miest. Mesto ráta s tým že cca. 30-35 by bolo vytvorených v rámci riešeného územia, a zostatok bude deklarovaný už existujúcimi parkovacími miestami v rámci neďalekého nám. sv. Ignáca. (preveruje sa s Policajným zborom).
– susedná parcela č. 85/1 musí byť od riešeného územia oddelená oplotením s bránou, ku ktorej bude umožnený príjazd automobilom cez riešené územie.

Predpokladané náklady
Predpokladané investičné náklady na realizáciu prestavby kina v Leopoldove s úpravou priľahlých priestorov sú 1 200 000€ bez DPH.
– z doposiaľ zisteného, vyplýva potreba podchytenia / podbetónovania a rozšírenia základovej škáry súčasných základov v minimálnom rozsahu obvodových stien kinosály (dĺžka cca. 40m)