Nový park – výsledky

Výsledky 1. kola

Komisia na svojom zasadnutí 14.1.2017 po preštudovaní a hodnotení 16 prijatých ponúk určila pre postup do 2. kola účastníkov:
č. 1 – Refuel s.r.o.
č. 12 – Ing. arch. Jakub Kopec, Ing. Klára Zahradníčková, M.A.
č. 15 – n/a s.r.o.

Výsledky 2.kola

Komisia na svojom zasadnutí 17.2.2017 po preštudovaní prijatých koncepčných štúdií, prezentáciách účastníkov a po diskusii určila výsledné poradie takto:

1. miesto – autori: Klára Zahradníčková, Jakub Kopec, Tomáš Džadoň, spolupráca: Ondřej Fous, Luboš Zbranek
2. miesto – autori: Benjamín Brádňanský, Vít Halada, spolupráca: Mária Novotná, Ernest Bevilaqua (n/a s.r.o.)
3. miesto: autori: Zbyněk Ryška, Jan Skoupý, Denisa Kyselicová, Lucie Radilová (Refuel s.r.o.)

—————
1. miesto
autori: Klára Zahradníčková, Jakub Kopec, Tomáš Džadoň
spolupráca: Ondřej Fous, Luboš Zbranek

Komisia pokladá urbanistické riešenie za najlepšie z predložených návrhov, najmä vďaka posunutiu plotu pri Hlohoveckej ceste do polohy za kaplnku, čím sa vytvorila “piazetta”. Tá vytvára hodnotný predpriestor nového parku. Celkové riešenie pracuje sviežo s pietnym charakterom areálu. Novú identitu miesta návrh vytvára najmä prostredníctvom stromov. Na základe diagonálnej pôdorysnej geometrie, ktorú udala existujúca alej, autori vytvárajú plán postupného zakladania unikátnej krajinnej úpravy s takmer lesným charakterom, ktorý je v situácii mesta výnimočný. Toto riešenie zaručí pre návštevníkov príjemnú lokálnu klímu počas leta. Návrh minimalizuje potrebu budúcich údržbových prác a ako jediný premýšľa nad charakterom krajinných úprav v dlhodobom horizonte. Návrh je postavený spôsobom, ktorý umožňuje veľmi voľné narábanie s umiestňovaním mobiliáru, objektov a povrchov. Je v tomto smere otvorený a jednoducho upravovateľný aj v budúcnosti. Komisia považuje predložený rozpočet za veľmi schematický, ale etapizovateľnosť výstavby za bezproblémovú. Komisia hodnotila kladne multidisciplinárne zloženie tímu – architekt, krajinná architektka a výtvarník.—————
2. miesto
n/a s.r.o.
autori: Benjamín Brádňanský, Vít Halada
spolupráca: Mária Novotná, Ernest Bevilaqua 

Komisia sa po diskusii zhodla, že návrh svojou mierkou a charakterom nezodpovedá očakávaniam mesta. Riešenie iba okrajovo pracuje s pietnym charakterom miesta. Autori riešili viac architektonickú kvalitu centrálneho objektu, než celkový krajinný ráz. Komisia ale ocenila architektonické kvality návrhu, ktoré umožňujú pestré využitie pre deti a mládež.Riešenie umožňuje flexibilitu úpravy návrhu a etapizovatelnosť výstavby iba v obmedzenej miere.

Komisia považuje reálnosť predloženého rozpočtu za otáznu.

—————

3. miesto
Refuel s.r.o.
Zbyněk Ryška, Jan Skoupý, Denisa Kyselicová, Lucie Radilová

Komisia sa zhodla, že navrhované riešenie bolo až príliš intímnym prístupom k reinterpretácii témy cintorína. Napriek proklamovanému zapojeniu parku do širšieho systému verejných priestorov mesta, návrh vizuálne oddelil park od jeho okolia. Veľkosť mlatových plôch bola v pomere k malému množstvu objektov, ktoré by im dali programovú náplň, pokladaná za prílišnú a nevyužitú.Komisia sa okrem vysokých nákladov na údržbu obávala aj technického riešenia povrchu chodníka v styku s kmeňmi stromov v aleji.